Facebook Pixel

Regulamin Karty Podarunkowej

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu Kart Podarunkowych esiteo.pl, a w szczególności aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej esiteo.pl (dalej zwanej również „Karta”).
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej esiteo.pl jest Spinel Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000672826.(zwane dalej „esiteo.pl”).
1.3 Program Kart Podarunkowych esiteo.pl jest prowadzony na stronie sklepu esiteo.pl.
1.4 Program Kart Podarunkowych esiteo.pl rozpoczyna się dniu 1 lutego 2022 roku i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej esiteo.pl poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej esiteo.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej esiteo.pl

2.1 Karta Podarunkowa esiteo.pl jest kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej esiteo.pl. Karta Podarunkowa esiteo.pl na mocy indywidualnych porozumień z podmiotami trzecimi może mieć również postać dokumentu elektronicznego PDF. Dystrybucję Kart Podarunkowym esiteo.pl może prowadzić jedynie Spinel Trade Sp. z o.o.
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci esiteo.pl mogą aktywować Karty Podarunkowe esiteo.pl o wartości nie mniejszej niż 20 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 10 000 złotych.
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej esiteo.pl nie podlegają oprocentowaniu
2.4 Karta Podarunkowa esiteo.pl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej esiteo.pl

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.

3.2 Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio na stronie sklepu esiteo.pl lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: pl.kartapodarunkowa@media-saturn.com dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego.

 

 § 4. Aktywacja Karty Podarunkowej esiteo.pl

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej esiteo.pl jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty na konto Spinel Trade Sp. z o.o. w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
4.2 Karta zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jej ostatniego użycia.

4.3. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

4.4 Użytkownik Karty Podarunkowej esiteo.pl jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepie esiteo.pl, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.2 niniejszego Regulaminu). Informacje na temat terminu ważności Karty Podarunkowej esiteo.pl można uzyskać przez wiadomość mailową na adres: kontakt@esiteo.pl

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej esiteo.pl 

5.1 Karta Podarunkowa esiteo.pl może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji.
5.2 Karta Podarunkowa esiteo.pl wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej esiteo.pl przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
5.3 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5.4 Płatność Kartą Podarunkową esiteo.pl następuje w trakcie wpisania kodu w koszyku na stronie esiteo.pl. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów i usług pozostających w ofercie handlowej esiteo.pl, saldo Karty Podarunkowej esiteo.pl zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej esiteo.pl za sprzedane towary.
5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej esiteo.pl nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
5.6 W przypadku zwrotu towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej esiteo.pl, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w esiteo.pl, z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień warunków świadczenia usługi lub regulaminów akcji promocyjnych w ramach, których doszło do nabycia towarów lub usług, saldo Karty użytkownika zwracającego towary lub usługi zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów lub usług podlegających zwrotowi, a w przypadku braku takiej możliwości kwota odpowiadająca cenie towarów lub usług podlegających zwrotowi zostanie wydana w gotówce.
5.7  Karty Podarunkowej esiteo.pl można używać wyłącznie na stronie esiteo.pl

 

§ 6. Odpowiedzialność esiteo.pl i reklamacje związane z Kartą Podarunkową esiteo.pl

6.1 esiteo.pl nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe esiteo.pl, które zostały utracone.
6.2 esiteo.pl nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej esiteo.pl zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
6.3 W wypadku utraty Karty Podarunkowej esiteo.pl, jej użytkownikowi nie przysługują wobec esiteo.pl żadne roszczenia.
6.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej esiteo.pl karta straci ważność po upływie roku od jej aktywacji.
6.5 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi esitoe.pl będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punkcie obsługi klienta esiteo.pl na ul. Gromadzkiej 46, 30-719 Kraków.
6.6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności esiteo.pl względem użytkownika Karty wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 7. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych, podanych na etapie składania reklamacji w trybie określonym w §6 powyżej, jest Wydawca.

7.2  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@esiteo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

7.3 Dane osobowe podane podczas składania reklamacji będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

7.4 Dane osobowe podane podczas składania reklamacji mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.5 Dane osobowe uzyskane przez Wydawcę w toku rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

7.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

7.7 Jeżeli Osoba, której dane dotyczą uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje jej skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

 

 § 8. Postanowienia końcowe

8.1. Esiteo.pl uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (c) zmiany innych regulaminów Esiteo.pl mających wpływ na program Kart Podarunkowych Esiteo.pl, (d) zmiany oferty dotyczącej usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty, (e) zmiany warunków programu Kart Podarunkowych Esiteo.pl. Esiteo.pl powiadomi użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie esiteo.pl lub udostępnienie informacji o zmianie Regulaminu w punkcie obsługi klienta. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zamieszczenia i udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu.

8.2. Esiteo.pl może zakończyć program Kart Podarunkowych w każdej chwili bez ujawniana przyczyny.

8.3  Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie esiteo.pl/karta-podarunkowa-regulamin
8.4  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku.